Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Stichting Consulto

Stichting Consulto kantoor houdende op grond van art. 1:10 BW aan Elzendreef 605, 2272 CV Voorburg ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50353187.

 

Artikel 2 Definities

In deze Algemene voorwaarden worden onderstaande begrippen weergegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

Betaling                      : het geven van geld aan de ontvangende partij;

Diensten                     : diensten die onder meer gegeven wordt is een ieder die te maken heeft met Chinese ouderzorg te informeren en waar nodig door te verwijzen naar een geschikte en/of juiste organisatie;

Donatie                       : inkomsten van Stichting Consulto worden gegenereerd door donaties, ex art. 7:175 ev BW; het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de ontvangende partij;

Gevende partij            : de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de ontvangende partij;

Ontvangende Partij    : Stichting Consulto.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk donatie van de donateur aan de ontvangende partij;

3.2       Door het geven van een donatie, is de gevende partij op de hoogte van de algemene voorwaarden;

3.3       Stichting Consulto behoudt de mogelijk om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, zoals art. 6:237c BW weergeeft.

 

Artikel 4 Rechten en plichten ontvangende partij

4.1       De gedoneerde schenking komt volledig ten goede aan de ontvangende partij;

4.2       De ontvangende partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en betaling of donatie;

4.3       De ontvangende partij houdt zich aan het privacy statement.

Artikel 5 Rechten en plichten gevende partij

5.1       Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet op basis van art. 1:233 BW de gevende partij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt of op basis van art. 1:253ha BW meerderjarig te zijn verklaard. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

5.2       Gevende partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij eigenaar is en waarover hij de zeggenschap heeft;

5.4       Gevende partij neemt kennis van de disclaimer van ontvangende partij die beschreven staat in de Disclaimer van winglok.nl.

 

Artikel 6 Privacy

Stichting Consulto behandelt al uw informatie vertrouwelijk. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden en tevens ook niet gebruikt voor andere doeleinden dan het verstrekken van (digitale) informatie en waar nodig verwijzen naar de geschikte en/of juiste organisaties. Alle informatie treft u in de Privacy Regels.

Artikel 8 Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is veel zorg besteed. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat er onjuistheden of onvolkomen heden bevatten. Alle informatie treft u in de Disclaimer.

Artikel 9 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om onder andere de privacy en de form community rules te waarborgen. In onze Cookies Verklaring leest u meer over de cookiesbeleid van Stichting Consulto.

Artikel 10 Forum Community Rules

Wij houden ons op het forum aan de volgende etiquette om er voor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk uit het forum kan halen: Alle regels e.d. omtrent het Forum treft u aan de in de Forum Regels.

Artikel 11 Slotbepaling

11.1     Eventuele klachten worden binnen tien werkdagen behandeld. U heeft de mogelijkheid om uw klacht via mail of telefonisch kenbaar te   maken. Het e-mailadres treft u op de website aan.

11.2     Op alle geschillen die eventueel kunnen ontstaan is het Nederlands Recht van  toepassing;

11.3     Alle eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de website en/of deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Den Haag.