Disclaimer

Artikel 1:

Deze Winglok website wordt beheerd door Stiching Consulto. Stichting Consulto is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder KvK-nummer 50353187. Door de het gebruik te maken van de website, wordt u gebonden aan de disclaimer. Wing Lok adviseert u daarom om deze disclaimer aandachtig te lezen voordat u van de website gebruik maakt. Indien u niet akkoord bent met deze disclaimer, mag u de website niet gebruiken.

Artikel 2:

Deze voorwaarden kunnen door Stichting Consulto te allen tijde worden gewijzigd. Elke aanpassing zal onmiddellijk op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 3:

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen ter zake van deze website kunnen alleen aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 4:

Stichting Consulto is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele schade als gevolg van (al dan niet onjuiste) informatie die de bezoeker eventueel aantreft op de website.

Artikel 5:

Stichting Consulto betracht de uiterste zorg haar systemen te beschermen tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. Stichting Consulto zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid te bieden van de website. Stichting Consulto geeft echter geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de website, de aanwezigheid van fouten of gebreken, dan wel misbruik of onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 6:

Stichting Consulto kan de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, dan wel de functionaliteit ervan te beperken, voor zover redelijkerwijs nodig is. Stichting Consulto is hiervoor gerechtigd in het kader van Beheer en Onderhoud van de website.

Artikel 7:

Alle rechten waaronder, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten, ter zake de inhoud en de lay-out van deze website berusten bij Stichting Consulto haar licentie- en/of haar opdrachtgever(s). Publicatie van deze website houdt geenszins een goedkeuring of toestemming in om (delen van) deze website te verveelvoudigen of te openbaren, behoudens voor privé-gebruik.

Artikel 8:

De website en alle informatie die op deze website is geplaatst, is uitsluitend gericht op ingezetenen van Nederland. Deze website is niet bedoeld voor gebruikers die krachtens de regelgeving van het rechtssysteem waaraan hun gebruik van deze website is onderworpen, in strijd handelen met dat recht, indien zij de website bezoeken.